Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sebastiana Neuman prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SNTerm Sebastian Neuman i z siedzibą w Jankowicach przy ul. Prosta 4, za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.polstalmet.pl zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sebastiana Neuman prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SNTerm Sebastian Neuman usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§ 1 - Definicje

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Sprzedawca - oznacza Sebastiana Neuman prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SNTerm Sebastian Neuman, z siedzibą w Jankowicach (44-264), ul. Prosta 4 , NIP: 6423248851, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie https://sklep.polstalmet.pl.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2 - Ogólne zasady i zasady korzystania ze sklepu internetowego

Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym jego nazwa, nazwa domeny internetowej, strona sklepu oraz wyłączne prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do projektu, formularzy, logo na stronie sklepu (z wyjątkiem logotypów i fotografii wyświetlanych online na stronie sklepu w celach ekspozycyjnych ) są chronione przez Towary chronione prawami autorskimi osób trzecich) należą do sprzedającego i mogą być wykorzystywane tylko w określony sposób i zgodnie z regulaminem oraz za pisemną zgodą sprzedającego. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Sklep Internetowy był dostępny dla internautów z wykorzystaniem wszystkich popularnych przeglądarek, systemów operacyjnych, urządzeń oraz połączeń internetowych.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z tej witryny to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszej, z włączoną obsługą języka JavaScript i akceptującą pliki cookie. Sprzedawca stosuje mechanizm „cookies”, które serwer Sprzedawcy zapisuje na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta w czasie korzystania przez Klienta z serwisu sprzedażowego. Stosowanie plików „cookies” ma na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania strony Sklepu na Twoim urządzeniu końcowym. Mechanizm ten nie niszczy Twojego urządzenia końcowego ani nie zmienia konfiguracji Twojego urządzenia końcowego ani zainstalowanego na nim oprogramowania.

Każdy Klient może wyłączyć „cookies” w przeglądarce swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca informuje, że wyłączenie „cookies” może nadal powodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony Sklepu. W sklepie internetowym złożenie zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu oraz korzystanie z usług oferowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Zakazane jest przesyłanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, jak również zabronione jest korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub z nieodpłatnych usług Sprzedawcy w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Sprzedawca potwierdza, że ​​publiczne korzystanie z sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i zmiany danych Klienta przez osoby postronne, w związku z czym Klient zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe oraz chroniące tożsamość użytkowników sieci Internet.

Sprzedawca nigdy nie wymaga od Klienta podania w jakiejkolwiek formie Hasła. Zasoby i funkcje sklepu internetowego nie mogą być wykorzystywane do działań Klienta, które naruszałyby interesy Sprzedawcy.

 

§ 3 - Rejestracja

W celu założenia Konta Klienta Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym wymaga rejestracji.

W celu Rejestracji Klient musi wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji z formularza rejestracyjnego. Podczas rejestracji Klient ustala osobiste hasło. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i wyrażenia zgody na jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

Po przesłaniu kompletnego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma niezwłocznie potwierdzenie Rejestracji drogą elektroniczną od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. W chwili obecnej umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi z konta Klienta została rozwiązana, a Klient ma możliwość dostępu do konta Klienta i dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji. Na adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny konta.

 

§ 4 - Zamówienia

Informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią cywilnoprawnej oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej kompletuje zamówienie poprzez wybór interesującego go towaru. Dodanie produktu do zamówienia następuje poprzez wybranie polecenia DODAJ DO KOSZYKA pod produktami prezentowanymi na stronie sklepu. Po skompletowaniu całości zamówienia i określeniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, Klient składa zamówienie poprzez wysłanie zamówienia do Sprzedawcy poprzez wybór na stronie Sklepu przycisku „Zamawiam i płacę”.

Sprzedawca i Klient są informowani każdorazowo przed wysyłką zamówienia o łącznej cenie wybranego Towaru i Dostawy oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie są zobowiązani ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

Realizacja zamówienia oznacza złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Towarów. Po skompletowaniu zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Po potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca przesyła następnie na podany przez Klienta adres e-mail informację o otrzymaniu zamówienia. Informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji jest zawiadomienie Sprzedawcy o przyjęciu oferty określonej w § 4.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta zgodnie z pkt. 4 powyżej i po jej otrzymaniu przez Klienta. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki poprzez przesłanie ich w sposób trwały na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na adres podany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia.

Sprzedawca dołoży starań, aby realizacja Zamówienia odbywała się w dni robocze nie później niż się do 3-5 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach zamówienie może opóźnić się do 7 dni roboczych, o czym Klient będzie informowany.

 

§ 5 - Płatności

Ceny wskazane na stronie sklepu są cenami brutto i nie zawierają informacji o kosztach dostawy oraz innych kosztach ponoszonych przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i realizacji zamówienia . Klient może wybrać następujące formy płatności za zamawiane produkty:

przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostaje z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

Przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.pl, zarządzany przez PayPro S.A. agenta rozliczeniowego z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonaniu płatności Klienta z systemu Przelewy24.pl);

Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta na stronie Sklepu o terminie, w którym jest on zobowiązany zapłacić za zamówienie zgodnie z zawartą Umową Sprzedaży. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty w terminie określonym w ust. 5, Sprzedawca zgodnie z ust. 3 Regulaminu wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o tym Klienta pismem stałym. środek Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca wypowie Umowę Sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu płatności, Sprzedawca przesyła Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku art. Artykuł 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 6 - Dostawa

Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.

Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do dostarczenia i realizacji zamówienia. Termin dostawy i realizacji zamówienia ogłoszony na stronie sklepu liczony jest w dniach roboczych zgodnie z §5. paragraf 2 regulaminu.

Zamówiony towar dostarczany jest Klientowi przez Dostawcę na adres wskazany w formularzu zamówienia.

W dniu doręczenia towaru Klientowi na adres poczty elektronicznej Klienta przesyłana jest informacja potwierdzająca wysłanie przesyłki przez Sprzedawcę.

Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie iw sposób dopuszczony dla niektórych rodzajów przesyłek.

W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo zwrócić się do pracownika Dostawcy o spisanie stosownego protokołu i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Sprzedawca dostarcza dowód zakupu obejmujący zakupione towary.

W ramach realizacji umowy z Klientem, Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

§ 7 - Rękojmia

Sprzedający udziela Kupującemu rękojmi na okres 24 miesięcy od daty wystawienia faktury. Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w którym produkt został zakupiony lub w przypadkach szczególnych (np. likwidacja punktu sprzedaży Autoryzowanego dystrybutora) Sprzedawca.

Reklamacje składane telefonicznie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone niezwłocznie ( nie później niż 3 dni kalendarzowych) po otrzymaniu towaru w formie pisemnej w siedzibie Sprzedawcy lub drogą elektroniczną.

Jawne wady towaru powinny zostać zgłoszone przed zamontowaniem produktu, ponieważ Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody będące następstwem użytkowania wadliwego towaru. Użytkowanie uszkodzonego towaru jest zabronione, ponieważ może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla Kupującego oraz zwiększyć zakres kosztów naprawy, które pokrywa Nabywca.

W przypadku stwierdzenia wady wyrobu możliwej do zgłoszenia w formie reklamacji przed jego zamontowaniem, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do poniesienia kosztów demontażu i ponownego montażu towaru.

Sprzedawca odpowie Klientowi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy wadliwego towaru, wymiany towaru na nowy lub do obniżenia ceny zakupy towaru po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie do 30 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Okres naprawy Towaru może ulec wydłużeniu ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiają przeprowadzenie czynności wymaganych przy naprawie. W tym wypadku okres wykonania Usługi nie będzie dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od daty pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Chyba, że strony ustalą inaczej.

W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący

 

§ 9 - Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Wzór odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres SNTerm Sebastian Neuman, ul. Prosta 4, 44-264 Jankowice.

W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 10 - Usługi nieodpłatne

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

Prowadzenie Konta Klienta;

Zamieszczanie opinii.

Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

Klienci zarejestrowani mogą zgłosić żądanie usunięcia konta klienta Sprzedawcy, jednakże w przypadku zgłoszenia przez Sprzedawcę żądania usunięcia konta klienta usunięcie może nastąpić do 14 dni od zgłoszenia żądania.

Usługa Publikowania Opinii polega na umożliwieniu Sprzedawcy publikowania osobistych i subiektywnych wypowiedzi Klienta Klientom posiadającym Konto Klienta, w szczególności w zakresie przedmiotów znajdujących się na stronie Sklepu.

Klienci mogą w dowolnym momencie zrezygnować z Usługi Zamieszczania Opinii, w tym zaprzestać zamieszczania Treści Klienta na Stronie Sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku, gdy działania Klienta godzą w interesy Sprzedawcy lub innych Klientów, Klient narusza przepisy prawa lub regulaminy, a blokada dostępu, Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadniona m.in. ze względów bezpieczeństwa - W szczególności: klienci naruszający zabezpieczenia strony sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i Usług bezpłatnych z powyższych przyczyn będzie trwało tak długo, jak będzie to konieczne do rozwiązania problemów leżących u podstaw zablokowania dostępu do Konta Klienta i Usług bezpłatnych. O zablokowaniu dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych Sprzedawca zawiadamia Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 11 - Odpowiedzialność Klienta za publikowane przez siebie treści

Zamieszczając treści i udostępniając je, Klient dobrowolnie rozpowszechnia te treści. Zamieszczone treści nie reprezentują poglądów sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z działalnością sprzedawcy. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem udostępniającym w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

Oświadczenie klienta:

Prawo do korzystania odpowiednio z własności, własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do utworów, przedmiotów własności przemysłowej (takich jak znaki towarowe) i/lub powiązanych przedmiotów składających się na Treść;

Umieszczenie i udostępnienie danych osobowych, wizerunku oraz informacji o osobach trzecich w ramach usług, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia, jest zgodne z prawem, dobrowolne i za zgodą osoby, której dane dotyczą;

wyrazić zgodę na przeglądanie treści zamieszczanych przez innych klientów i sprzedawców oraz upoważnić sprzedawcę do korzystania z nich nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

Zgoda na opracowywanie utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Klient nie ma prawa do:

publikowania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich w ramach korzystania z usług, o których mowa w art. 10 Regulaminu, bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osób trzecich;

Zamieszczanie treści reklamowych i/lub promocyjnych w ramach usług opisanych w punkcie 10 Regulaminu.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez Klienta, o ile zostanie o tym powiadomiony zgodnie z punktem 12 Regulaminu.

Klientom zabrania się publikowania następujących treści:

Publikowanie w złej wierze, na przykład z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osoby trzeciej;

naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą handlową lub obowiązkiem zachowania poufności;

są obraźliwe lub stanowią groźbę dla innych, zawierają słowa, które naruszają grzeczność

sprzeczne z interesami sprzedawcy;

W inny sposób naruszać postanowienia niniejszego regulaminu, etykietę, obowiązujące przepisy prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

W przypadku powiadomienia zgodnie z § 12 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klienta w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do zgłoszeń osób trzecich lub właściwym organom, co może stanowić naruszenie treści niniejszego regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawcy nie sprawują bieżącej kontroli nad zamieszczanymi treściami.

Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Sprzedawcę z treści, które publikuje w ramach serwisu Sklepu.

 

§ 12 - Zgłaszanie gróźb lub naruszeń praw

Klienci lub inne osoby lub podmioty mogą powiadomić, jeżeli uznają, że treści zamieszczone na stronie Sklepu naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnice prawnie chronione lub obowiązki wynikające z potencjalnego naruszenie umowy przez sprzedawcę.

Sprzedawca po otrzymaniu powiadomienia o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłocznie działania mające na celu usunięcie ze strony sklepu treści, które spowodowały naruszenie.

 

§ 13 - Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§ 14 - Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 15 - Postanowienia końcowe

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2023 r.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ